top of page

Terapiapalvelut

Vuorovaikutushavainnoinnit (MIM)

MIM (Marschak Interaction Method) on puolistrukturoitu ja videoitu vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnointiväline. Havainnoinnin perusteella voidaan vanhempi-lapsi-suhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla, sekä vanhemman kykyä ylläpitää myönteistä tunneyhteyttä lapseen ja motivoida lasta positiivisin keinoin mukaan yhteiseen toimintaan. Lapsen osalta voidaan arvioida kykyä aitoon, vastavuoroiseen yhteistyöhön sekä halua myönteisen tunneyhteyden säilymiseen vanhemman kanssa.

Kiintymyssuhde- ja vuorovaikutushoidot

Theraplay® -hoidot

Theraplay-terapia on hoitomuoto, joka vahvistaa lapsen kiintymyssuhteita, tervettä itsetuntoa ja kyvykkyyttä sosiaalisissa suhteissa. Se perustuu samanlaiseen aktiiviseen ja intensiiviseen vuorovaikutukseen, joka on ominaista pienen lapsen ja vanhemman väliselle terveelle suhteelle. Se on aikuisjohtoinen, mutta lapsen yksilöllisyyteen vahvasti virittyvä, fyysinen ja iloinen vuorovaikutushoito. Siinä korostuvat lapsen ja vanhemman välisen toimivan suhteen viisi oleellista osa-aluetta: (1) Yhteyden rakentaminen, liittyminen  (2) Jäsentäminen, Rakenteellisuus (3) Hoivaaminen (4) Haastaminen ja (5) Leikillisyys.

Useimmiten Theraplay-terapiassa sekä lapsella että vanhemmilla on oma terapeuttinsa. Toisinaan sama terapeutti on sekä vanhemman että lapsen terapeutti kuten vastaanotollani. Theraplay on lyhytterapiaa, terapiaistuntoja on yleensä 10-20 kertaa. Istuntojen välissä on vanhempien omia ohjauskäyntejä. Terapian lopussa pidetään 1-3 seurantakäyntiä ja tarpeen mukaan verkosto- ja hoitoneuvotteluja.

Vuorovaikutteiset kehityspsykoterapiahoidot

(DDP® = Dyadic Developmental Psychotherapy) 

Vuorovaikutteisella kehityspsykoterapialla hoidetaan vaikeita traumaperäisiä kiintymyssuhdehäiriöitä ja kompleksisia traumoja. Kompleksinen trauma viittaa seurauksiin, jotka aiheutuvat lapsen varhaisesta, jatkuvasta kaltoin kohtelusta huolta pitäväksi tarkoitetussa suhteessa. Kaltoin kohtelun seuraukset ovat laaja-alaisia mm. tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn, sensoris-motorisen että kognitiivisen kehityksen osa-alueilla (mm. ongelmia ihmisten välisissä rajoissa, sosiaalista eristäytymistä, vaikeutta virittäytyä muiden tunnetiloihin, empatian puutetta, sensorisen integraation häiriöitä, poikkeavaa kipukynnystä, heikkoa tunnesäätelyä, vaikeutta säädellä impulsseja, itsetuhoista käyttäytymistä jne.)

DDP pohjautuu kiintymysteoriaan ja tunnevuorovaikutukseen lapsen ja vanhemman välillä. Hoidossa avainasemassa on työskentely vanhempien kanssa. Kompleksista kiintymyssuhdetraumaa hoidetaan parhaiten uudessa kiintymyssuhteessa tukemalla vanhempaa terapeuttiseen, ”parantavaan” vanhemmuuteen PLACE-asenteella (playful = leikkisä, loving = rakastava, accepting = hyväksyvä, curious = utelias, kiinnostunut, empathic = empaattinen). Uuden, turvallisen ja parantavan kiintymyssuhteen luominen vaatii usein aikaa ja vaikeissa häiriöissä pitkäkestoista hoitosuhdetta

Olen käyttänyt DDP-menetelmää jo yli 10 vuotta erinomaisin tuloksin. Terapiasta on ilmestynyt useita suomenkielisiä kirjoja (kts. "Kirjallisuutta" -osio). Koska olen myös sertifioitu Theraplay-terapeutti, yhdistän usein DDP- malliin Theraplayn osa-alueita ja aktiviteetteja. Vakavasti traumatisoituneet lapset ovat usein kohdanneet  vaikea-asteista kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä varhaislapsuudessaan, minkä vuoksi pidän erityisesti kokemuksia hyvästä kosketuksesta ja hoivasta keskeisinä heidän toipumisprosessissaan.

Yksilö, pari- ja perhetapaamiset

Yksilöterapiat

Voit hakeutua vastaanotolleni missä tahansa pulmallisessa elämäntilaneessa joko yksittäiselle käynnille tai useammille vastaanottokäynneille tarpeesi mukaan. Yksittäinen vastaanottoaika saattaa järjestyä nopeastikin, mutta pidempikestoisiin hoitojaksoihin on vaihtelevasti jonoa. Olen erikoistunut pari- ja perhepsykoterapioihin, joten mikäli haet pitkäkestoista KELAn tukemaa yksilöpsykoterapiaa, pyydän Sinua kääntymään yksilöpsykoterapeuttien puoleen.

Pariterapiat

Vakaa, tyydyttävä ja toimiva parisuhde on useimmille meistä yksi onnellisen elämän kulmakivi. Myös useat tutkimukset osoittavat, että emotionaalisesti läheinen parisuhde on merkittävä suojatekijä sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydellemme. Suhteessa eläminen ei kuitenkaan ole läheskään aina helppoa ja joskus se on suorastaan suurta tuskaa ja ahdistusta tuottavaa. Koska parisuhde vaikuttaa niin monin tavoin terveyteemme, on tärkeää hakea ulkopuolista apua riittävän nopeasti. Vanhempien parisuhde vaikuttaa myös lasten terveyteen merkittävästi. Jatkuvasti riitaisassa kodissa kasvaminen aiheuttaa lapsen elimistöön stressireaktioita ja vaarantaa hänen sekä emotionaalista että kognitiivista kehitystään. Tästäkin syystä on tärkeää, että ristiriidat eivät pääse kasaantumaan ja sitä kautta mutkistumaan.

Voit tulla vastaanotolleni parisuhdeasioissa joko yksin tai kumppanisi kanssa. Vuoden 2020 alusta voit hakea luokseni KELAn tukea pariterapiaan. Työskentelyotteeni pohjautuu merkittävimmin tunnekeskeiseen pariterapiaan, jossa painotetaan erityisesti sekä yhteyden että tuen tarvettamme kumppaniin.

Perheterapiat

Perheterapialla hoidetaan perheen jäsenten vuorovaikutukseen liittyviä pulmia, häiriöitä ja ahdistavia ristiriitoja, mutta sillä voidaan tehokkaasti hoitaa myös jonkun perheenjäsenten yksilöllistä psyykkistä pulmaa kuten masennusta, paniikkioiretta tai päihdeongelmaa osana yksilöllistä hoitoa. Hoidossa keskitytään myös niiden voimavarojen tunnistamiseen, joiden avulla perhe voi selvitä eteenpäin kuormittavisssa tilanteissa. Perheterapiaan osallistuu vähintään kaksi perheen jäsentä tai perheen verkoston tai lähipiirin jäseniä ja osallisina voivat olla sekä lapset että aikuiset.

Perheterapialle on tyypillistä monipuolisten viitekehysten käyttö taustateorioina. Tällaisia ovat mm. systeemisyys, ratkaisukeskeisyys, psykodynaamisyys, reflektiivisyys ja narratiivisuus. Oma perheterapiaotteeni pohjautuu pitkälti kiintymysteoriaan, psykodynaamiseeen perheterapiahoitomalliin (kuten DDP-terapiassa) ja perheenjäsenten tunnevuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. 

Vuoden 2020 alusta voit hakea KELAn tukea luokseni perheterapiaan.

bottom of page